Useful information

This content is available in Croatian language only.

Zaštita osobnih podataka

PODACI O VODITELJU OBRADE:
Karlovačka banka d.d.
Ivana Gorana Kovačića 1
47000 Karlovac
Telefon: 047 417 500
info@kaba.hr

PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA:
Karlovačka banka d.d.
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Ivana Gorana Kovačića 1
47000 Karlovac
Telefon: 047 417 509 (PON-PET 09:00-15:00)
E-mail: zastita.osobnih.podataka@kaba.hr

Provođenje prisilnih naplata

Od početka 2011. godine provođenje prisilnih naplata preuzela je Financijska agencija (FINA) gdje možete dobiti sve informacije o prisilnim naplatama, odnosno ovrhama.

Ovdje vam donosimo informacije o novom Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i Pravilniku o postupanju s primanjima i naknadama izuzetima od ovrhe.

Ovršni postupak (ovrha) je postupak u kojem ovrhovoditelj, uz pomoć suda ili javnog bilježnika, prisilno ostvaruje svoju tražbinu. Fina provodi ovrhe na novčanim sredstvima poslovnih subjekata i građana, po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama, prema osobnom identifikacijskom broju ovršenika, bez njegove suglasnosti.

Ovrha se ne provodi na primanjima, naknadama i iznosima koji su izuzeti zakonom (primjerice, primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, tjelesnoga oštećenja, socijalne skrbi, privremene nezaposlenosti, dječjega doplatka, stipendije i pomoći učenicima i studentima) te ovršenik tim sredstvima može slobodno raspolagati.

Ako Vam je stigla ovrha, znate li što trebate učiniti da biste mogli raspolagati primanjima koja su po zakonu izuzeta od ovrhe?

Kada saznate da je u Finu predan ovršni nalog/ rješenje o ovrsi koje će Vam doći na naplatu, a imate primanja koja su po zakonu izuzeta od ovrhe, potrebno je bez odlaganja ispuniti obrazac Obavijest i dostaviti ga u bilo koju poslovnicu Fine.

U Obavijesti trebate navesti sva primanja koja imate, a koja su izuzeta od ovrhe. Ako primate sredstva preko više banaka, za svaku banku treba ispuniti zasebnu Obavijest.

Obrazac Obavijest (Obavijest po čl. 122. Ovršnog zakona) možete otisnuti na internetskim stranicama www.fina.hr.

Otvaranje posebnog računa:

 •  Ovršenik predaje ispunjen obrazac Obavijest u bilo koju poslovnicu Fine
 • Fina dostavlja podatke iz Obavijesti:
  a) uplatitelju primanja koji je naveden u Obavijesti. Uplatitelj je dužan bez odgode uskratiti uplatu ovršenikovih primanja navedenih u Obavijesti, sve dok ga Fina ne obavijesti o otvaranju posebnog računa.
  b) banci koja je navedena u Obavijesti, uz nalog za otvaranje posebnog računa.
 • Banka otvara poseban račun na koji će se uplaćivati primanja navedena u Obavijesti i o tome obavještava Finu. Banka ne naplaćuje naknadu za otvaranje, vođenje i zatvaranje posebnog računa.
 • Fina obavještava uplatitelja primanja da je poseban račun otvoren i on od tog trenutka primanja navedena u Obavijesti uplaćuje na taj račun. Kada se radi o uplatama iz inozemstva (npr. inozemnoj mirovini), ovršenik je dužan Fini, osim Obavijesti, dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje postojanje i iznos primanja. U slučaju promijene iznosa primanja, ovršenik je dužan Fini dostaviti novu Obavijest i dokumentaciju.
 • Ovršenik može slobodno raspolagati sredstvima na posebnom računu.

Informacije o sustavu osiguranja depozita

Osnovne informacije o zaštiti depozita

Depozite u Karlovačkoj banci d.d. štiti Hrvatska agencija za osiguranje depozita.

Ograničenje zaštite:

100.000 eura po deponentu po kreditnoj instituciji

Ako u istoj kreditnoj instituciji imate više depozita:

Svi su vaši depoziti u istoj kreditnoj instituciji „agregirani“, a ukupan iznos ograničen je na 100.000 eura.

Ako dijelite račun s drugom osobom/drugim osobama:

Ograničenje od 100.000 eura primjenjuje se na svakog deponenta zasebno.

Razdoblje nadoknade u slučaju propasti kreditne institucije:

10 (deset) radnih dana u razdoblju od 01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2023.

7 (sedam) radnih dana od 01. siječnja 2024. na dalje

Valuta nadoknade: EUR

Svi depoziti u stranim valutama obračunavaju se u nacionalnoj valuti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan osiguranog slučaja

Kontakt: Hrvatska agencija za osiguranje depozita, Jurišićeva 1/II, 10000 Zagreb, Hrvatska, telefon: +385 (1) 48 13 222, faks: +385 (1) 48 19 107, e-pošta: haod@haod.hr

Više informacija: https://www.haod.hr/

Dodatne informacije

Ako je depozit nedostupan zato što kreditna institucija ne može ispuniti svoje financijske obveze, deponenti se isplaćuju iz sustava osiguranja depozita. Tom isplatom pokriveno je najviše 100.000 eura po kreditnoj instituciji. To znači da se svi depoziti u istoj kreditnoj instituciji zbrajaju kako bi se odredila razina pokrića. Primjerice, ako deponent na štednom računu ima 90.000 eura, a na tekućem 20.000 eura, isplatit će mu se samo 100.000 eura.

U slučaju zajedničkih računa ograničenje od 100.000 eura primjenjuje se na svakog deponenta.

Međutim, depoziti po računu na koji pravo imaju dvije ili više osoba, kao članovi poslovnog partnerstva, udruženja ili grupacije slične prirode bez pravne osobnosti, agregiraju se i tretiraju kao sredstva jednog deponenta za potrebe izračunavanja ograničenja od 100.000 eura.

U pojedinim slučajevima depoziti koji predstavljaju privremeni visoki saldo zaštićeni su u dodatnom iznosu do 30.000 eura, odnosno do uključivo ukupne razine do 130.000 eura, tri mjeseca nakon knjiženja iznosa ili tri mjeseca od trenutka kada takvi depoziti postanu pravno prenosivi, a odnose se na depozite:

1) od prodaje nekretnine u kojoj je deponent imao prebivalište ili boravište

2) od transakcija vezanih uz događaje sklapanja braka, razvoda, umirovljenja, otpuštanja, invaliditeta, bolesti ili smrti, odnosno

3) utemeljene na plaćanju naknade iz osiguranja ili odštete za žrtve kaznenih djela ili žrtve pravosudnih pogrešaka.

Dodatne informacije mogu se dobiti na https://www.haod.hr/

Nadoknada

Sustavom osiguranja depozita upravlja Hrvatska agencija za osiguranje depozita, Jurišićeva 1/II, 10000 Zagreb, Hrvatska, broj telefona:+385 (1) 48 13 222, e-pošta: haod@haod.hr , https://www.haod.hr/.

Hrvatska agencija za osiguranje depozita će isplatiti vaše depozite (do iznosa od 100.000 eura) najkasnije u roku od deset radnih dana, a od 01.siječnja 2024. u roku od sedam radnih dana.

Hitna/privremena isplata: ako iznos, odnosno iznosi koje je potrebno isplatiti nisu raspoloživi u roku od deset radnih dana, odnosno sedam radnih dana od 01. siječnja 2024., Agencija je dužna osigurati da se u roku od pet radnih dana od dana primitka zahtjeva deponenta stavi na raspolaganje odgovarajući iznos sredstava za pokriće osnovnih životnih troškova od iznosa njegovih osiguranih depozita.

Ako ne primite isplatu u tim rokovima, trebali biste stupiti u kontakt sa sustavom osiguranja depozita jer vrijeme za potraživanje nadoknade može isteći nakon proteka određenog roka.

Dodatne informacije mogu se dobiti na https://www.haod.hr/.

Druge važne informacije

Svi deponenti koji spadaju u stanovništvo ili poduzeća u načelu su osigurani putem sustava osiguranja depozita. Izuzeća za određene depozite navedena su na internetskim stranicama odgovornog sustava osiguranja depozita. Vaša će vas kreditna institucija na zahtjev također izvijestiti o tome jesu li određeni proizvodi osigurani ili nisu. Ako su depoziti osigurani, kreditna institucija to također potvrđuje na izvatku s računa.

Pravo deponenata na obeštećenje određuje se prema ukupnim sredstvima po svim njegovim depozitima koje je imao u kreditnoj instituciji, bez obzira na valutu i lokaciju unutar Europske unije, u trenutku nastupa osiguranog slučaja uključujući i kamatu, umanjenim za sva potraživanja kreditne institucije prema njemu dospjela na dan nastupa osiguranog slučaja, a do zakonske razine pokrića.

Karlovac, siječanj 2021.

Informacije o načinu podnošenja prigovora

Kako uputiti prigovor?

Smatrate li da je u poslovnom odnosu s Bankom povrijeđeno neko vaše pravo predlažemo da prigovor pokušate riješiti usmenim putem obraćenjem zaposlenicima Banke, odgovornoj osobi u poslovnici ili osobi odgovarajuće organizacijske jedinice Banke.

Na taj način vaš prigovor u većini slučajeva može biti riješen odmah na obostrano zadovoljstvo.

Ako nakon razgovora niste riješili prigovor, podnesite pisani prigovor na jedan od sljedećih načina:

 • osobnom predajom u poslovnoj mreži, unutarnjoj reviziji ili drugoj organizacijskoj jedinici Banke
 • elektroničkim putem na adresu reklamacije@kaba.hr za fizičke osobe ili reklamacije-spp@kaba.hr za poslovne subjekte
 • putem telefaksa : +385 (0)75 802 091
 • poštom na adresu:

Karlovačka banka d.d.

Odjel podrške korisnicima
V. Mačeka 8
47000 Karlovac

ili usmeni prigovor pozivom na broj telefona 0800 417 336 ili +385 (0)47 417 336. Usmeni prigovori izjavljeni telefonskim putem bit će snimljeni.

Što treba navesti u prigovoru?

 • ime i prezime/naziv te adresu stanovanja/sjedišta podnositelja prigovora
 • OIB podnositelja prigovora
 • predmet prigovora (opis sporne situacije ili transakcije, vrijeme i mjesto kada se dogodila i sl.)
 • ako se prigovor podnosi za određenu transakciju poželjno je priložiti dokumentaciju o istoj (npr. potvrda o izvršenoj transakciji, izvadak, okvirni ugovor i sl.)
 • naziv poslovnice ili druge organizacijske jedinice na koju se prigovor odnosi
 • način dostave odgovora (pošta, e-mail, organizacijska jedinica)

Ako prilažete odgovarajuće dokaze uz prigovor, dovoljno je dostaviti preslike dokumentacije, osim ako u općim uvjetima poslovanja nije navedeno drugačije.

Nastojat ćemo odgovoriti na vaš prigovor u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u zakonom propisanom roku.

Kod složenijih prigovora molimo za razumijevanje jer njihovo rješavanje može trajati duže od očekivanog te će vas Banka u tom slučaju obavijestiti o okvirnom vremenu u kojem možete očekivati odgovor.

Banka ne odgovara na anonimne prigovore.

Što napraviti ako niste zadovoljni rješenjem prigovora?

U slučaju da niste zadovoljni rješenjem vašeg prigovora, možete se pisanim putem obratiti Hrvatskoj narodnoj banci, trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb ili preko internetske stranice www.hnb.hr. Također, ako kao potrošač niste zadovoljni konačnim rješenjem prigovora možete se obratiti Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb ili online putem linka na mrežnu stranicu Centra https:\\www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-centru-za-mirenje kao tijelu nadležnom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova. Banka je dužna sudjelovati u postupku alternativnog rješavanja spora iz područja platnog prometa koji je potrošač pokrenuo pri Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore.

Politika upravljanja prigovorima klijenata Karlovačke banke d.d.

Politikom upravljanja prigovorima klijenata Karlovačke banke d.d. uređuju se opća načela i pravila upravljanja prigovorima klijenata, vodeći računa o regulatornim zahtjevima, najvišim standardima i najboljom praksom.

Politikom se osigurava da korisnici bankovnih i ostalih financijskih usluga pri ulaganju prigovora postupaju jednako bez obzira na vrstu usluge i podnositelja prigovora.

Provođenjem Politike osigurava se pravo klijenata na prigovor kojim će izraziti nezadovoljstvo vezano uz pružanje pojedine usluge, a Banci će povratna informacija pružiti mogućnost unapređenja poslovanja u skladu s potrebama klijenata.

Funkcija upravljanja prigovorima

Politikom se uspostavlja funkcija upravljanja prigovorima na način da se:

 1. utvrđuju postupci zaprimanja, distribuiranja, rješavanja, evidentiranja i izvješćivanja o prigovorima klijenata Banke
 2. utvrđuju nadležnosti i odgovornosti organizacijskih jedinica koje sudjeluju u postupcima iz prethodne točke
 3. utvrđuju ovlasti i odgovornosti osobe za praćenje procesa upravljanja prigovorima potrošača i osobe za praćenje procesa upravljanja prigovorima poslovnih subjekata
 4. utvrđuje sustav praćenja, analiziranja i predlaganja mjera za otklanjanjem uočenih uzroka problema istaknutih u prigovorima.

Postupak podnošenja prigovora Banci

Prigovori mogu se podnijeti:

 • pisanim putem u poslovnoj mreži, unutarnjoj reviziji ili drugoj organizacijskoj jedinici Banke
 • e-mailom: reklamacije@kaba.hr za fizičke osobe ili reklamacije-spp@kaba.hr za poslovne subjekte
 • poštom na adresu: Karlovačka banka d.d., Odjel podrške korisnicima, V. Mačeka 8, 47000 Karlovac
 • telefaksom: +385 (0)75 802 091
 • usmenim putem, pozivom na broj telefona 0800 417 336 ili +385 (0)47 417 336 (usmeni prigovori izjavljeni telefonskim putem se snimaju)

Banka će za pisane prigovore izdati potvrdu o primitku prigovora.

Obavijesti o mogućnostima i načinu podnošenja prigovora Banka će učiniti dostupnim u svojim poslovnim prostorima i na internet stranici Banke.

Prigovor treba sadržavati:

 • podatke o podnositelju prigovora (ime i prezime/naziv, prebivalište/sjedište, OIB)
 • podatke o poslovnici ili organizacijskoj jedinici Banke na koju se prigovor podnosi
 • detaljan opis situacije/događaja kao i dokaz iz kojeg je vidljiva opravdanost prigovora
 • način dostave odgovora (pošta/e-mail/organizacijska jedinica)

Pisani prigovor može se podnijeti popunjavanjem za to predviđenog obrasca. Banka će prihvatiti i onaj prigovor koji nije podnesen na obrascu Banke ukoliko ista sadrži dovoljno elemenata za razmatranje.

Banka ne odgovara na anonimne prigovore.

Banka može za rješavanje prigovora naplatiti naknadu sukladno Odluci o naknadama za obavljanje bankarskih usluga, o čemu informira podnositelja prigovora kod podnošenja prigovora.

Evidentiranje prigovora

Evidencija prigovora vodi se u elektronskom obliku, a formira se iz aplikacija Prijava prigovora i Pregled i obrada prigovora.

Ova evidencija sadrži minimalno podatke o datumu primitka prigovora, imenu i prezimenu/nazivu podnositelja prigovora, sadržaju prigovora, eventualnim dopunama prigovora te datumu odgovora.

Rješavanje prigovora

Banka će klijenta uputiti da sporne situacije pokuša riješiti u izravnom usmenom obraćanju djelatnicima u nekoj od organizacijskih jedinica Banke ili pozivom na broj telefona: 0800 417 336 ili +385 (0)47 417 336.

Ukoliko spornu situaciju nije moguće riješiti odmah, klijenta se upućuje na podnošenje prigovora pisanim putem.

U slučaju nepotpunosti prigovora, Banka će pozvati podnositelja da u roku od 8 dana isti dopuni.

Ukoliko podnositelj prigovora ne izvrši dopunu u navedenom roku, Banka će isti obraditi temeljem raspoložive dokumentacije i o tome obavijestiti podnositelja.

Odgovor na pisane prigovore Banka će dostaviti klijentu na način koji je klijent zatražio u prigovoru.

Banka će podnositelju odgovoriti u roku od:

 • deset (10) dana od dana zaprimanja ako se radi o prigovoru koji se odnosi na pružanje platnih usluga sukladno Zakonu o platnom prometu
 • deset (10) dana od dana zaprimanja ako se radi o prigovoru koji se odnosi na pružanje platnih usluga sukladno Zakonu o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa
 • petnaest (15) dana od dana zaprimanja ako se radi o ostalim prigovorima sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.

Ako Banka ne može dati odgovor u roku kako je navedeno pod prvom i drugom točkom prethodnog stavka, a zbog razloga koji su izvan kontrole Banke, Banka će podnositelju prigovora u tom roku dostaviti privremeni odgovor u kojemu se navode razlozi kašnjenja odgovora na prigovor i rok do kojega će podnositelj prigovora primiti konačan odgovor koji ne smije biti duži od 35 dana od dana zaprimanja prigovora.

Kod složenijih prigovora čije rješavanje može trajati duže od zakonski predviđenog roka, Banka će bez odlaganja obavijestiti podnositelja o razlozima odgode te okvirnom vremenu u kojem može očekivati odgovor.

U slučajevima u kojima se u potpunosti ne može udovoljiti zahtjevu podnositelja prigovora, Banka u odgovoru obrazlaže stajališta Banke vezano uz predmetni prigovor te upoznaje klijenta s mogućnostima koje mu stoje na raspolaganju (podnošenje prijedloga Centru za mirenje, obavijest Hrvatskoj narodnoj banci).

Komunikacija će se odvijati na hrvatskom jeziku uz korištenje jednostavnog i razumljivog rječnika.

U slučaju da podnositelj prigovora nije zadovoljan odgovorom odnosno rješenjem Banke, može se pisanim putem obratiti Hrvatskoj narodnoj banci. U slučaju da podnositelj prigovora – potrošač nije zadovoljan odgovorom odnosno rješenjem Banke može o istome podnijeti prijedlog za mirenje Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb ili online putem linka na mrežnu stranicu Centra https:\\www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-centru-za-mirenje, kao tijelu nadležnom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Banka je dužna sudjelovati u postupku alternativnog rješavanja spora iz područja platnog prometa koji je potrošač pokrenuo pri Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore.

Praćenje postupanja po prigovorima

Banka će godišnje provoditi analizu podataka u vezi s postupanjem po prigovorima radi prepoznavanja i rješavanja bilo kojeg problema koji se ponavlja ili koji je sustavan kao i zbog uočavanja mogućih pravnih i operativnih rizika.

Navedeno će se provoditi analizom uzorka pojedinačnih prigovora radi prepoznavanja glavnih uzroka koji su zajednički pojedinim vrstama prigovora, razmatranjem njihova mogućeg utjecaja na postupke ili proizvode, uključujući i one na koje se prigovor izravno ne odnosi te ispravljanjem uočenih uzroka problema istaknutih u prigovorima u slučajevima kada je to opravdano.

Podatke o prigovorima potrošača Karlovačka banka dostavlja i Hrvatskoj narodnoj banci na način i u rokovima koje ona odredi.

Informacija za potrošače o potrebnim koracima prilikom korištenja usluge prebacivanja računa za plaćanje

Opis glavnih značajki usluge
Naziv:
Usluga prebacivanja računa za plaćanje iz jedne banke u drugu unutar Republike Hrvatske prema Zakonu o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu (u daljnjem tekstu Zakon).

Vrsta računa za plaćanje:
Transakcijski računi

Popis usluga koje mogu biti predmet prebacivanja:
Ponavljajući dolazni kreditni transferi
Trajni nalozi
Izravna terećenja

KORAK 1. Podnošenje Punomoći potrošača za prebacivanje

Potrošač u banci koja je primatelj:

 • otvara transakcijski račun (ako već nema otvoren)
 • potpisuje Punomoć potrošača za prebacivanje (dalje : Punomoć) u minimalno dva primjerka

Punomoć je dokument temeljem kojeg potrošač ovlašćuje banku koja je primatelj i banku koja obavlja prijenos da provedu sve potrebne radnje za provedbu usluge prebacivanja.

Usluga prebacivanja sastoji se u prijenosu s banke koja obavlja prijenos na banku koja je primatelj:

 • informacija o svim ili određenim trajnim nalozima za kreditne transfere, ponavljajućim izravnim terećenjima i ponavljajućim dolaznim kreditnim transferima koji se izvršavaju na transakcijskom računu i/ili
 • dijela ili cijelog pozitivnog stanja s jednog transakcijskog računa na drugi uz zatvaranje ili bez zatvaranja istog kod banke koja obavlja prijenos
 • informacija o datumu od kada se trajni nalozi za kreditne transfere i izravna terećenja mogu početi izvršavati – najraniji datum koji potrošač može odrediti u Punomoći-

Za svaki transakcijski račun u banci koja je primatelj, na koji se provodi prebacivanje iz banke koja obavlja prijenos, potrošač potpisuje zasebnu Punomoć.
Potrošač sam odlučuje o opsegu usluge prebacivanja i to navodi u Punomoći.

KORAK 2. Obveze banke koja je primatelj

Banka koja je primatelj u roku 2 radna dana od primitka Punomoći potrošača dostavlja banci koja obavlja prijenos sve potrebne informacije iz Punomoći (po potrebi i Punomoć) za provedbu usluge prijenosa.

KORAK 3. Obveze banke koja obavlja prijenos

Banka koja obavlja prijenos u roku od 5 radnih dana od dana zaprimanja svih potrebnih informacija iz Punomoći za provedbu usluge prijenosa:

 • šalje banci koja je primatelj Popis usluga koje su predmet prebacivanja (Prilog 1. Punomoći)
 • šalje potrošaču Popis usluga koje se prenose, ako ga je potrošač zatražio u Punomoći
 • postupa s izravnim terećenjima, trajnim nalozima i ponavljajućim dolaznim kreditnim transferima na način naveden u Punomoći
 • prenosi dio ili cijeli iznos pozitivnog salda navedenog u Punomoći
 • zatvara transakcijski račun sukladno Punomoći ako su za to stvoreni preduvjeti
 • kontaktira potrošača ako na računu koji se zatvara ima nepodmirenih potraživanja ili drugih razloga koji sprječavaju zatvaranje računa

KORAK 4. Obveze banke koja je primatelj

U roku od 5 radnih dana od dana zaprimanja Popisa usluga koje se prenose iz banke koja obavlja prijenos, ako su ispunjeni svi uvjeti za prebacivanje, sukladno punomoći:

 • omogućava izvršenje trajnih izravnih terećenja
 • otvara trajne naloge i omogućava izvršenje istih

Banka koja je primatelj nema obavezu uspostaviti usluge koje i inače ne nudi svojim klijentima.

 • Na zahtjev potrošača dostavlja pisanu obavijest i kopiju Punomoći za obavještavanje o podacima o novom računu za plaćanje isplatiteljima ponavljajućih dolaznih kreditnih transfera i primateljima izravnih terećenja, to o datumu kada će se izravna terećenja početi izvršavati s tog računa ili uručuje potrošaču potvrde o broju transakcijskog računa ako je potrošač naveo da će sam obavijestiti isplatitelje ponavljajućih dolaznih kreditnih transfera i primatelje izravnih terećenja. Banka koja je primatelj šalje pisane obavijesti i kopiju Punomoći za obavještavanje o podacima i novom računu za plaćanje, no ne preuzima odgovornost da će primatelji pisama postupiti po istima.

Obveze potrošača

Potrošač snosi odgovornost za pravovremeno slanje potvrda o broju transakcijskog računa primateljima izravnih terećenja i isplatiteljima ponavljajućih dolaznih kreditnih transfera ako je naveo da će sam obavijestiti isplatitelje ponavljajućih dolaznih kreditnih transfera i primatelje izravnih terećenja.
Potrošač ima obvezu kontrolom svog računa pratiti izvršenje usluga koje su bile predmet prebacivanja.

Rok za prebacivanje:
12 radnih dana od dana podnošenja Punomoći.

Ostalo

Podaci koje treba dostaviti potrošač:

 • važeći identifikacijski dokument
 • OIB
 • podatak o IBAN broju transakcijskog računa koji je predmet prebacivanja
 • podatke o uslugama koje su predmet prebacivanja

Odustajanje od usluge prebacivanja transakcijskog računa

Potrošač može pisanim zahtjevom odustati od usluge prebacivanja u roku od 3 radna dana od datuma potpisivanja Punomoći.
Zahtjev za odustajanjem potrošač podnosi isključivo u banci koja je primatelj.
Preuzimanjem Zahtjeva za odustajanje banka koja je primatelj ne garantira potrošaču da će proces prebacivanja biti zaustavljen.
Protekom roka za odustajanjem potrošač mora pokrenuti novi postupak prebacivanja transakcijskog računa ili osobno riješiti problem u svakoj banci.

Terminski plan

Banka koja je primatelj šalje sve potrebne informacije iz Punomoći za prebacivanje (po potrebi i Punomoć) banci koja obavlja prijenos u roku od 2 radna dana od datuma zaprimanja Punomoći.
Banka koja obavlja prijenos šalje popis usluga koje se prenose novoj banci u roku od 5 radnih dana od primitka Punomoći.
Banka koja je primatelj poduzima sve potrebne radnje navedene u Punomoći i prema zaprimljenom Popisu u roku od 5 radnih dana od primitka Popisa.
Radni dan je svaki dan od ponedjeljka do petka izuzev blagdana i neradnih dana.

Način podnošenja prigovora / rješavanje sporova

Potrošač podnosi prigovor na jedan od sljedećih načina:

 • predajom pisanog prigovora banci
 • dostavom pritužbe Hrvatskoj narodnoj banci
 • pokretanjem postupka mirenja odnosno alternativnog rješavanja potrošačkog spora

Banka će odgovoriti potrošaču na uredno zaprimljeni prigovor najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana zaprimanja.

Kontakt za uslugu prebacivanja:
Odjel podrške korisnicima – besplatni telefon 0800 417 336

Troškovi vezani uz uslugu prebacivanja transakcijskog računa
Naknade

Za korištenje usluge prebacivanja ne naplaćuje se naknada.
Za zaprimanje i provođenje Zahtjeva za odustajanjem od usluge prebacivanja ne naplaćuje se naknada.
Naknada za otvaranje i zatvaranje izravnih terećenja, trajnih naloga, naknada za zatvaranje transakcijskih računa te naknade platnog prometa (npr. prijenos pozitivnog stanja) potrošač plaća sukladno važećim naknadama banke koja je primatelj i banke koja obavlja prijenos.

Informacija za potrošače o usporedivosti naknada

Sukladno Zakonu o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu (u daljnjem tekstu: Zakon) Banka svojim klijentima omogućuje poveznicu na mrežnu stranicu Hrvatske narodne banke gdje se objavljuje usporedba naknada koje pružatelji platnih usluga naplaćuju potrošačima za usluge navedene u popisu najreprezentativnijih usluga iz članka 5. stavka 9. Zakona.

Za poveznicu kliknite ovdje.

Brošure HNB-a za potrošače

Za pregled brošura HNB-a za potrošače kliknite ovdje.

Brošura o pravima potrošača u korištenju platnih usluga

Brošura o pravima potrošača u korištenju platnih usluga

Regulatorni tehnički standardi i PSD2 regulativa

RTS (engl. Regulatory Technical Standards) je tehnički standard koji propisuje smjernice za provedbu PSD2 regulative.

PSD2 (eng. Payment Service Directive) je direktiva koju je 2015. godine usvojila Europska unija. Glavni ciljevi PSD2 direktive su integriranje i optimiziranje europskog platnog tržišta te unaprjeđivanje sigurnosti elektroničkih načina plaćanja.

SCA (eng. Strong  Customer Authentication) se odnosi na pouzdanu autentikaciju koja se primjenjuje pri provođenju elektroničkih platnih transakcija. Glavna značajka SCA je autorizacija s minimalno dvofaktorskom ili višefaktorskom potvrdom.

Višefaktorska autentikacija je proces koji uključuje upotrebu različitih faktora autentikacije:

 • Znanje – ono što samo korisnik zna (lozinka, PIN, sigurnosno pitanje)
 • Posjedovanje – ono što samo korisnik posjeduje (fizički token ili mobilni token)
 • Svojstvenost – biometrijski dio korisnika (otisak prsta, sken lica ili glas)

3D Secure program za sigurno internetsko plaćanje (3DS) je protokol za razmjenu poruka koji klijentima omogućava da se prilikom kupovine na Internetu karticom koja nije prisutna (CNP – Card Not Present), autentificiraju kod izdavatelja svoje kartice i kod internetskog trgovca. 3DS protokol pomaže u sprječavanju neovlaštenih transakcija CNP-a i štiti internetskog trgovca od izlaganja CNP prijevari.

Transakcije koje su izuzete od primjene SCA:

 • MO TO – plaćanje uz telefonsku ili elektroničku narudžbu
 • MIT – transakcije koje inicira trgovac; jedna ili više transakcija koje inicira trgovac na temelju prethodne suglasnosti klijenta
 • One leg out – transakcije karticama izdanim izvan EGP zone (EGP = Europski gospodarski prostor)
 • Anonimne transakcije – npr. transakcije anonimnim prepaid karticama

Najvažnije izuzeće kada nije potrebno primijeniti SCA je sljedeće:

Beskontaktne transakcije na prodajnom mjestu – pružateljima platnih usluga dopušteno je ne primjenjivati pouzdanu  autentifikaciju ako platitelj inicira beskontaktnu elektroničku platnu transakciju i ispunjeni su sljedeći uvjeti: pojedinačni iznos beskontaktne platne transakcije ne prelazi 50EUR i ukupna vrijednost prethodnih beskontaktnih platnih transakcija koje su inicirane platnim instrumentom s beskontaktnom funkcijom u razdoblju od datuma posljednje primjene pouzdane autentifikacije  klijenta ne prelazi 150EUR ili broj uzastopnih beskontaktnih platnih transakcija koje su inicirane platnim instrumentom s beskontaktnom funkcijom u razdoblju od posljednje primjene pouzdane autentifikacije klijenta nije veći od pet.

Promjene na fizičkom prodajnom mjestu – zbog nove regulative pri naplati proizvoda i usluga beskontaktnim plaćanjem povećat će se potreba za potvrdom transakcije PIN-om iako je riječ o beskontaktnim plaćanjima iznosa ispod 100 kn (radi se o dodatnom stupnju sigurnosti).

Rok implementacije novih rješenja – planirano je da se PSD2 regulativa primjenjuje od 14.9.2019., međutim neki su dijelovi regulative odgođeni zbog tehničke zahtjevnosti izvedbe.

Karlovačka banka uvodi dodatnu sigurnost kod korištenja kreditnih Mastercard kartica. Promjena se odnosi na autorizaciju plaćanja putem EFTPOS uređaja – kupnja Mastercard karticom autorizirat će se unosom PIN-a umjesto potpisom. Sve postojeće kreditne kartice će do 31.12.2020. g. postupno biti zamijenjene novim karticama uz koje će klijenti dobiti novi PIN. Nakon 31.12.2020. postojeće (stare) kartice neće se više moći koristiti.

Karlovačka banka uvodi dodatnu sigurnost kod plaćanja na Internetu. Promjena se odnosi na implementaciju 3D Secure 2.0 standarda potvrđivanja online transakcija odnosno na uvođenje autorizacije plaćanja putem funkcionalnosti mCard. Na ovaj način će se potvrđivati sve online transakcije na prodajnim mjestima koja podržavaju 3D Secure 2.0 standard (Mastercard ID check). Na ostalim prodajnim mjestima i nadalje će biti omogućena potvrda SMS jednokratnom zaporkom.

Trebamo Vaš pristanak za nastavak

Stranice Karlovačke banke d.d. koriste kolačiće (cookies) u svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ako prihvaćate upotrebu neophodnih kolačića i želite nastaviti, kliknite Prihvaćam samo neophodne kolačiće.
Ako prihvaćate upotrebu neophodnih, funkcionalnih i marketinških kolačića i želite nastaviti, kliknite Prihvaćam sve kolačiće.
Ako želite promijeniti postavke kolačića kliknite Postavke kolačića.
Saznajte više: Pravila korištenja kolačića