Novosti

Mastercard Identity Check – NOVO!

Novosti iz Mastercarda! Najavljena je promjena brenda 3D Secure usluge za sigurniju kupovinu karticama putem Interneta – dosadašnji naziv Mastercard SecureCode mijenja se u Mastercard Identity Check. Korištenje same 3D Secure usluge se ne mijenja. Preporuka Banke je da koristite Maestro i Mastercard kartice jedino na sigurnim stranicama koje podržavaju Mastercad Identity Check uslugu.

Informacija o novim platnim uslugama (PIS i AIS)

INF. – DOR SUSTAV

 

 

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA U DOR SUSTAVU

 

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu: Uredba) dajemo Vam ove informacije kako bismo Vas upoznali s mogućom obradom Vaših podataka u DOR sustavu.

DOR sustav je sustav razmjene podataka o klijentima koji nisu ispunili svoju dospjelu obvezu u roku, u kojem kao korisnici sudjeluju kreditne institucije i financijske institucije koje su članice grupa kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: korisnici).

U smislu Uredbe, korisnici su zajednički voditelji obrade u DOR sustavu, a izvršitelj obrade je društvo Hrvatski registar obveza po kreditima d.o.o. Zagreb, Nova Ves 17 (u daljnjem tekstu: HROK).

Ovime Vas obavještavamo da ćemo, ako se za to ispune preduvjeti koje ovdje navodimo, mi, kao jedan od korisnika DOR sustava, obrađivati Vaše osobne podatke u DOR sustavu na način da ćemo razmjenjivati podatke o neispunjavanju dospjelih obveza s drugim korisnicima tog sustava.

Osnovne informacije

Svrhe obrade i pravna osnova za obradu

Obrada Vaših podataka u DOR sustavu temelji se na našem legitimnom interesu, kao i legitimnom interesu svih korisnika (u skladu s čl. 6. st. 1. toč. f) Uredbe), da procjenjujemo sposobnost klijenata za urednom otplatom obveze kako bismo smanjili i/ili izbjegli rizik loših plasmana i prezaduženosti klijenata, a sve s ciljem unaprjeđenja upravljanja kreditnim rizicima, što je jedna od naših ključnih regulatornih obveza.

Slučajevi u kojima se Vaši podaci obrađuju u DOR sustavu

 1. kada mi (i ostali korisnici) jednom mjesečno dostavljamo podatke svih naših klijenata koji nisu ispunili svoju dospjelu obvezu u roku, a prema niže opisanim kriterijima za dostavu Vaših podataka u DOR sustav.
 2. kada mi ili netko od drugih korisnika DOR sustava postavimo upit u DOR sustav.

 

Koji su kriteriji za dostavu Vaših podataka u DOR sustav?

Kriteriji za dostavu podataka o neurednosti u DOR sustav su:

 1. 1. iznos dospjelog duga je 750 kn ili više i kašnjenje ispunjenja novčane obveze je 61 dan ili više i
 2. klijent ne ispunjava svoje dospjele obveze u roku ili

novčana obveza je otkazana zbog neplaćanja dospjelih obveza ili

novčana obveza je utužena ili

novčana obveza je naplaćena od osiguranja (regres od osiguranja) ili

novčana obveza je prodana (prodaja potraživanja).

Kako, zašto i kada će se razmjenjivati Vaši podaci u DOR sustavu?

Vaši podaci razmjenjivat će se u DOR sustavu kada netko od korisnika DOR sustava, uključujući i nas, postavi upit u DOR sustav. Na temelju takvog upita izrađuje se izvještaj koji sadrži podatke o neurednosti ili obavijest ako u DOR sustavu nisu evidentirani podaci o neurednosti.

Upit u DOR sustav može se postaviti samo u sljedećim slučajevima:

 1. a) prije sklapanja novog ugovora o kreditiranju/financiranju ili u vezi s izmjenom postojećeg ugovora o kreditiranju/financiranju
 2. b) kod periodičnog praćenja i procjene kreditne rizičnosti klijenata koji već imaju ugovor o kreditiranju/financiranju.

 

Na temelju podataka iz DOR sustava korisnici (i) prate i procjenjuju urednost u podmirivanju postojećih obveza i/ili (ii) procjenjuju mogućnost ispunjavanja obveza i/ili (iii) procjenjuju kreditnu sposobnost klijenta.

 

Koji će se Vaši podaci obrađivati u DOR sustavu?

U DOR sustavu obrađuju se sljedeće kategorije podataka:

 • identifikacijski podaci,
 • podaci o neurednosti u ispunjenju obveze klijenata u određenom iznosu i u određenom roku,
 • evidencijski podaci.
 • Identifikacijski podaci
 • OIB,
 • ime i prezime.Podaci o neurednosti
 • naziv korisnika koji je vjerovnik novčane obveze,
 • vrsta obveze (npr. obveza po tekućem računu, stambenom kreditu),
 • status obveze (npr. neuredan, utužen, otkaz, prodaja potraživanja, regres od osiguranja),
 • iznos i valuta dospjelog i neplaćenog duga,
 • iznos i valuta nedospjelog duga,
 • datum stanja prethodno navedenih podataka o neurednosti i identifikacijskih podataka,
 • datum prve evidencije neurednosti u DOR sustavu,
 • datum prestanka neurednosti u DOR sustavu,
 • ukupan broj evidentiranih mjeseci neurednosti podmirivanja novčane obveze,
 • broj kontinuiranih posljednjih mjeseci neurednosti podmirivanja novčane obveze.

 

Evidencijski podaci

 • podaci o upitima postavljenim u DOR sustav od strane korisnika, nužni radi evidencije.

Kakav bi bio utjecaj obrade podataka u DOR sustavu na Vas?

Podaci iz DOR sustava mogu imati utjecaj na naše poslovne odluke koje se tiču Vas te predstavljaju jedan od podataka koje uzimamo u obzir prilikom donošenja naših odluka.

S druge strane, podaci iz DOR sustava mogu nas upozoriti na neispunjenje Vaših obveza prema drugim korisnicima i omogućiti nam da pravovremeno i proaktivno provodimo politike restrukturiranja zaduženosti te pravovremeno provjeravamo urednost u podmirivanju Vaših postojećih obveza, čime učinkovitije upravljamo kreditnim rizikom.

Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

Podaci koji se obrađuju u DOR sustavu čuvaju se četiri godine, nakon čega se brišu.

Tko su primatelji Vaših osobnih podataka?

Primatelji podataka iz DOR sustava su samo korisnici DOR sustava, i to samo oni koji su postavili upit u DOR sustav i na temelju njega dobili podatke o Vašoj neurednosti u ispunjavanju obveza ili dobili obavijest da se u DOR sustavu ne nalaze Vaši podaci. Posredno, primatelj je i HROK kao izvršitelj obrade u DOR sustavu.

Aktualni popis korisnika DOR sustava objavljen je na stranici www.hrok.hr/dor-korisnici.

 

Vaša prava

U slučaju obrade Vaših podataka u DOR sustavu, imate pravo od nas kao voditelja obrade ostvariti sljedeća prava:

 • pravo na pristup osobnim podacima

 

  1. Vezano uz podatke koji se obrađuju u DOR sustavu, možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, te kopiju osobnih podataka u slučaju da se podaci obrađuju.
 • pravo na ispravak

 

  1. U slučaju da smatrate da podaci koji se obrađuju u DOR sustavu nisu točni ili potpuni, možete zatražiti ispravak, odnosno dopunu podataka.
 • pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

 

Pravo na brisanje osobnih podataka možete ostvariti ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • uložili ste prigovor na obradu, a Vaši legitimni razlozi za brisanje nadilaze naš legitimni interes za obradu (i legitimni interes drugih korisnika);
 • osobni podaci nisu zakonito obrađeni ili se osobni podaci moraju brisati radi poštovanja pravne obveze.
 • Pravo na brisanje sukladno Uredbi ne primjenjuje se, iako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta, ako je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja; radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe korisnik ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti korisnika; u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s propisima; radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
 • pravo na ograničenje obrade

 

Pravo na ograničenje obrade možete ostvariti ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se korisniku omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
 • obrada nije zakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
 • korisnik više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • uložili ste prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. Uredbe očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi korisnika Vaše razloge.
 • pravo na prigovor

 

Na temelju svoje posebne situacije koja bi nadilazila naš legitimni interes za obradu u DOR sustavu (i legitimni interes drugih korisnika) možete u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

Dodatno, svaka osoba čiji osobni podatci se obrađuju u DOR sustavu, ima pravo podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

Gore navedena prava možete ostvariti podnošenjem zahtjeva odnosno prigovora  u  pisanom  obliku osobno ili po opunomoćeniku u svakoj poslovnici Karlovačke banke, odnosno možete poslati poštom na adresu Karlovačka banka d.d. Odjel podrške korisnicima, V. Mačeka 8, 47000 Karlovac ili putem elektroničke pošte na adresu reklamacije@kaba.hr.

Zahtjev za ostvarivanje prava pristupa osobnim podacima možete podnijeti pisanim putem na adresu HROK d.o.o. Nova Ves 17, 10000 Zagreb, pod uvjetom da isti sadrži Vaš ovjereni potpis (npr. ovjeren kod javnog bilježnika).

Ako imate pitanja ili primjedbe u vezi s obradom Vaših osobnih podataka u DOR sustavu, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem elektroničke pošte na adresu zastita.osobnih.podataka@kaba.hr ili pisanim putem na adresu Karlovačka banka d.d., Službenik za zaštitu osobnih podataka, Ivana Gorana Kovačića 1, 47000 Karlovac.

 

 

Sigurnosne preporuke

Poštovani klijenti,

obavještavamo Vas da je tijekom 22.5.2019. uočen phishing napad (neovlašteno „pecanje“ podataka) putem e-maila s naslovom „ upozorenje kreditne kartice – molimo tretirati hitno“, od pošiljatelja Služba za korisnike, 11005020.edu s domenom juntadeandalucia.es. U e-mailu se spominje neovlašteno korištenje kreditnih kartica i pozivaju klijenti na potvrdu identiteta klikom na link.

Phishing napad podrazumijeva slanje e-mail poruka, kreiranje lažnih web stranica prodajnih mjesta kojima se pokušava od korisnika kartice doći do podataka s platnih kartica i osobnih podataka korisnika nužnih za iniciranje kartičnih transakcija.
Sporne e-mail poruke, web sučelja lažnih prodajnih mjesta izgledaju uvjerljivo i profesionalno. Elektroničke poruke izgledaju kao da ih je poslala neka banka, kartična kuća, financijska agencija ili tvrtka koja pruža usluge na Internetu (eBay, AOL, PayPal i sl.) te se u njima zahtjeva da se potvrde podaci iz različitih razloga.

Molimo Vas da na takve e-mail poruke ni u kojem slučaju ne odgovarate jer Karlovačka banka svojim klijentima nikada ne šalje e-mail poruke u kojima traži potvrdu identiteta, broj kartice, tajni broj PIN, datum isteka kartice ili kontrolni broj kartice. Nikada ne upotrebljavajte ponuđeni/poslani link do neke stranice, uvijek sami unesite provjerenu adresu te budite oprezni s otvaranjem dokumenata u prilogu e-mail poruka.
Prilikom kupovine karticama na Internetu, uvijek koristite web prodajna mjesta koja su osigurana Mastercard Secure Code protokolom (transakciju potvrđujete lozinkom koju Vam Banka isporučuje SMS porukom na Vaš broj mobitela prijavljen u Banci).

Vaša Kaba

Novo u Kabi! ON-LINE krediti u HRK uz fiksnu kamatnu stopu

Novo u ponudi Karlovačke banke – od 02.05.2019.!

Zatražite ON-LINE kredite u HRK uz fiksnu kamatnu stopu! Krediti se odobravaju putem on-line bankarstva [e-kaba servis] ili u poslovnicama/podružnicama Banke.

Brza i jednostavna realizacija kredita jednim klikom!

Radno vrijeme na dan 19.4.2019.

Cijenjeni klijenti,

obavještavamo Vas da će na dan 19.4.2019. godine (Veliki petak), organizacijske jedinice Karlovačke banke raditi kako slijedi:

Poslovnica Centrala                            do 18:00h
Ostale poslovnice/podružnice          do 13:30h
Odjel podrške korisnicima                do 14:00h

S poštovanjem,
Karlovačka banka

Beskontaktne kartice

Kaba uvodi beskontaktne kartice! Nove Maestro i Mastercard kartice Karlovačke banke koriste najnoviju tehnologiju i omogućuju beskontaktno plaćanje na EFTPOS uređajima s oznakom za beskontaktno plaćanje i beskontaktno podizanje gotovine na označenim bankomatima. U Republici Hrvatskoj, transakcije plaćanja do 100,00 kn provode se bez PIN-a/potpisa; dovoljno je prisloniti karticu uz EFTPOS i transakcija je obavljena. Kod kupnje preko 100,00 kn, nakon prislanjanja kartice na EFTPOS uređaj, transakciju je potrebno potvrditi PIN-om/potpisom. Molimo sve klijente koji su dobili nove beskontaktne kartice da preuzmu novi PIN u poslovnici Banke u kojoj im je izdana kartica.